Senaste avsnittet från Mánáidrádio

Saajve-gånkam Elsan prievie lyjhki. Daelie dïhte edtja åadtjodh sov aehtjie jïh onnevïelle Mattias vihth råakedh. Aehtjie! Gylje.
Elsa i Saajve-gånkan rïjhkesne, gåalmeden bielie: Ektesne vihth