آغاز تطبیق واکسین کرونا بر کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال در کشور

3:29 min
  • بربنیاد اعلام اداره صحت عامه کشور، کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال در سویدن، از ماه نوامبر واکسین کرونا خواهند شد. کسانی که می‌خواهند زودتر از این زمان واکسین بزنند، این امکان نیز وجود دارد.
  • علی هرندی، رئیس گروه تحقیقات واکسین در بیمارستان سالگرنسکا، می‌گوید: این یک ضرورت است که کودکان نیز، دربرابر کرونا واکسین شوند. این کار در ایجاد مصئونیت جمعی کمک می‌کند.
  • روند ثبت نام برای واکسین کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال در استکهلم، آغاز شده است و در این شهر، امکان واکسیناسیون این کودکان در مکتب‌ها نیز، وجود دارد. کودکی که واکسین می‌شود باید ۱۲ ساله شده باشد.