اختلاف‌ها برسر بودجه در پارلمان؛ آیا تغییراتی در بودجه به میان خواهد آمد؟

5:02 min

• بودجه بهاری سال آینده، امروز اعلام شد. این بودجه واکنش‌هایی را در پارلمان در میان احزاب مخالف، به همراه داشت.

• بخش فارسی|دری رادیو سویدن، با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتورن، در باره چگونگی این بودجه گفت‌وگو کرده‌است. برخی کارشناسان باور دارند که بودجه مذکور با در نظرداشت انتخابات سال آینده طراحی شده است.