اعتماد نخست ­وزیر به وزیر جدید امور مدنی

1:06 min
  • تاکید نخست وزیر، ماگدالنا اندرشون بر اعتماد خود به وزیر امور مدنی.

  • انتشار عکس و خبری در اینترنت از ایدا کارکیای­نِن، نشان داد که او در نوجوانی در جشنی، سلام هیتلری داده است.

  • او تاکید کرده است که خاطره ­ای از این عکس ندارد، اما حتمن این حرکت را برای مسخره کردن نازیست­ ها انجام داده است.