افراد کمتری در سویدن درخواست پناهندگی می‌دهند

2:12 min

• با این که وضعیت زندگی افراد بیشتری در دنیا در حال بی‌ثبات شدن است، افراد کمتری از سویدن درخواست پناهندگی می‌کنند. به همین دلیل اداره مهاجرت در تعداد آمار درخواست‌های پناهندگی که پیش از این پیش بینی کرده بود، تجدید نظر می‌کند.

• امسال انتظار می‌رفت که ۱۳ هزار تن به اداره مهاجرت سویدن درخواست پناهندگی بدهند اما دو هزار نفر کمتر آنچه انتظار می‌رفت درخواست داده‌اند. درخواست پناهندگی براساس پیوندهای خانوادگی همچنان روی رقم ۴۲ هزار درخواست پا برجاست. درخواست شهروندی سویدن نیز ۷۶ هزار درخواست گزارش شده است. در تعداد پرونده‌های اخراجی نیز ۱۹۰۰ نفر کاهش دیده می‌شود.