اولف کریسترشون: حزب سنتر باید تصمیم خود را بگیرد

1:13 min

•  رهبر حزب مودرات، اولف کریسترشون در برنامه صبحگاهی رادیوی سویدن بیان داشت که اکنون زمان آن رسیده که حزب سنتر تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد یک دولت بورژوایی تشکیل شود.

• این اظهارات رهبر حزب مودرات بعد از رای گیری روز گذشته در پارلمان است که در آن نخست‌وزیر کشور برکنار شد.

• "اکنون امکانات آن وجود دارد که دولت جدیدی داشته باشیم و من حاضرم که مسئولیت آن را به عهده بگیرم." اولف کریسترشون می‌گوید که در یک وضعیت جدید پارلمانی هر یک از آحزاب می‌توانند تصمیم بگیرند که چه نوع دولتی را می‌خواهند داشته باشند.