بحران سیاسی؛ در صورت رای عدم اعتماد به نخست وزیر چه اتفاقی خواهد افتاد؟

5:23 min

امروز احتمال اینکه دولت به رهبری استفان لوون ساقط شود تقریبا قطعی است، درخواست جلسه رای عدم اعتماد از سوی حزب دموکرات سویدن مطرح شده است و احزاب چپ، مودرات‌ها و دموکرات‌های مسیحی از آن حمایت می کنند.

دیروز نوشی دادگستر رهبر جزب چپ پس از رد پیشنهاد نهایی که نخست وزیر استفان لوون و رهبر حزب سنتر انی لووف داد، گفت که به نخست وزیر رای حزب اش رای سرخ خواهد بود.

فرامرز پویا، آگاه امور سیاسی در مورد اینکه چرا حزب چپ تاکید بر عقب نشینی کامل دولت از این بند توافق جنوری دارد؟ و اینکه  امروز با برگزاری جلسه سلب اعتماد گزینه های بعدی چه خواهد بود، توضیح داده است.