تاکید بر رفاه عمومی در بودجه سال آینده دولت

2:42 min

 •  بودجه‌ی سال آینده دولت امروز توسط وزیر دارایی، ماگدالنا اندرشون معرفی شد.

•  بیش از یک هزار میلیارد کرون بودجه‌ی سال آینده است که ۷۴ میلیارد آن برای موارد جدید و تقویت رفاه عمومی درنظر گرفته شده است.

•  اجرای هفته والدین و استفاده آنها از شش روز برای خانواده و فرزندان با دریافت حقوق از موارد جدید در بودجه است.