تطبیق دوز سوم واکسین کوید، پایان کار نخواهد بود

1:33 min

• پیشتر یافته‌ها نشان داده‌اند که پس از هفت ماه، آنتی بادی واکسین‌های کوید، بسیار کاهش می یابند. کاهشی تا به ۸۵ درصد و میزان آنتی بادی تا ۱۵ درصد می ماند.

• علی میرعظیمی، پژوهشگر در دانشگاه کارولینسکا می‌گوید:همه واکسین‌ها پس از یک مدتی قدرت شان را از دست می‌دهند. اما مالیکول های دیگری برای مقابله با ویروس باقی می‌مانند.

• هفته پیش اداره صحت عامه، از تطبیق دوز سوم واکسین نیز خبر داد. علی میرعظیمی اما، می‌گوید ممکن است که نیاز دومدار به واکسین کوید شود و دوز سوم پایان کار نخواهد بود.