تلاش حکومت برای ایجاد یک روند جدید پناهنده پذیری در سویدن

3:30 min

• حکومت سویدن، در پی انجام تحقیقی است که بربنیاد آن بتواند پیشنهاد ایجاد یک روند جدید پناهنده پذیری را در کشور، ارائه کند. افزایش انعطاف در پذیرش پناهجویان و کوتاه شدن زمان رسیدگی پرونده‌های پناهندگی، بخشی از اهداف این کار گفته شده است.

• نگهداری پناهجویان تازه وارد در اقامتگاه‌های دولتی، به هدف دسترسی به پناهجو در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان اما، نگران کننده پنداشته می‌شود.

• برخی از حقوقدانان و آگاه‌هان امور مهاجرت، این کار حکومت را در برابر پناهجویان تازه وارد، سلب آزادی‌ها و نقض حقوق پناهجویان می‌دانند، اما همزمان با این از کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها استقبال کرده اند.