جشنواره امسال شعر صلصال با روحیه شعرهای میهنی و حماسی

1:40 min

• قرار است فردا شنبه، چهارمین جشنواره شعر صلصال، در دانشگاه اوپسالا با حضور شماری از شاعران افغان، ایرانی و یک شاعر سویدنی برگزار شود.

• سید ضیا قاسمی، از برگزارکنندگان این جشنواره، می‌گوید که امسال جشنواره شعر صلصال با وضعیتی که افغانستان روبرو است، بیشتر رنگ شعرهای حماسی و میهنی خواهد داشت.

• هدف از برگزاری این جشنواره بزرگداشت و ترویج زبان فارسی و ادبیات فارسی در اروپا گفته شده است.