جوانانی که از سویدن به افغانستان برگشته‌اند، وضعیت خوبی ندارند

5:14 min

•  وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سلامتی افرادی که از سویدن به افغانستان برگشته‌اند، خیلی خوب نیست، این موضوع را گزارش هیات مظالعات امور مهاجرتی بیان می‌دارد.

• در بررسی اخیر با صد تن از افرادی که به افغانستان و عراق برگشته اند، مصاحبه شده و دیدگاه آن‌ها در مورد زندگی بعد از برگشت بررسی شده‌است.

• نتیجه این بررسی به ادارات مربوط سپرده می‌شود تا در بهبود روند بازگرداندن پناهجویان استفاده شود.