حزب لیبرال خواهان امکان محرمانگی مشخصات شاکیان و شاهدان پرونده‌های جنایی شد

2:39 min

  • حزب لیبرال به رهبری نیامکو صابونی پیشنهاد می‌کند که مشخصات شاکیان و شاهدان پرونده های جناحی در موارد جرایم سنگین، برای نمونه در بزهکاری های گروهی محرمانه باشد تا امکان تعقیب قضایی متهمان آسانتر شود. 

  • به گفته‌ی نیامکو صابونی، رهبر حزب لیبرال، در مورد جنایت‌های سنگین باید برای اینکه  شاکیان و شاهدان مورد تعرض متهمان قرار نگیرند از این روش یعنی محرمانه نگاه داشتن نام شاکیان و شاهدان استفاده شود.

  •  در مورد تضاد محرمانگی با امنیت قضایی ، صابونی بر این نکته تاکید می‌کند که بواقع زمانی که قربانیان جنایت  و شاهدان از ترس فشار و آزار متهمان از شکایت و شهادت خودداری می‌کنند اصل امنیت قضایی به درجه‌ای بیشتر خدشه دار می‌شود.