خشونت ناموسی در برابر پسران؛ چه اقدامی باید کرد؟

2:00 min

• اداره امور برابری جنسیتی در یک گزارش جدید نوشته است که جامعه باید در برخورد با خشونت‌های مرتبط با فرهنگ ناموسی در برابر مردان جوان بهتر از این عمل کند.

• به گفته بازرس این اداره، نیاز است تا همکاری میان ادارات، کمونها و سازمان‌ها بهبود یابد و بودجه بیشتر برای انجام تحقیقات در مورد این معضل اختصاص داده شود.

• میکائیل تورن، بازرس این اداره می‌گوید: در مورد وضعیت پسرها در محیطی‌های که فرهنگ ناموسی بر آن حاکم است روشنگری نشده است. بطور مثال آسیب پذیری شان در برابر خشونت و فشار و اینکه مجبور ساخته می‌شوند خواهران شان را کنترول کنند.