دادستان خواستار مجازات حبس ابد برای مهاجم ویتلاندا شد

1:24 min

• مهاجم ویتلاندا در دادگاه گفته است که وضعیت روانی او در هنگام حمله بسیار خراب بوده و پیش از این حمله قصد داشته دست به خودکشی بزند.

• او در توضیحاتی در دادگاه گفته است که پیش از حمله کسی به او گفته که خدا وجود ندارد و او در واکنش به این حرف اقدام به حمله کرده است. پس از ارزیابی‌های مختصر روانشناسی مشخص شد که مرد مهاجم در هنگام حمله دچار بیماری جدی روانی بوده است.

• دادستان برای این مرد که سوم ماه مارچ با چاقو به هفت نفر در کمون ویتلاندا در استان یانشوپنگ حمله کرد خواهان حبس ابد شده است. این مرد با اتهام تلاش به قتل هفت نفر مواجه است. او در دادگاه خواستار اخراج از سویدن شده است.