درخواست خسارت از اداره مهاجرت

0:41 min

• مالکان ساختمان‌های مسکونی که در اجاره اداره مهاجرت بوده، درخواست ۲۲۰ میلیون کرون خسارت کرده‌اند.

• اداره مهاجرت که این ساختمان‌ها را برای سکونت پناهجویان اجاره کرده بوده، تنها یک سوم این مبلغ را پرداخت کرده است.

• برخی از این مالکان اعلام کرده اند که از اداره مهاجرت به دادگاه شکایت خواهندکرد.