دور جدید انتقال شهروندان سوئد از افغانستان

3:32 min

• وزارت امور خارجه سوئد، دور دوم خروج شهروندان سوئد از افغانستان را آغاز خواهدکرد.

• حدود ۳۰۰ نفر از شهروندان، دارندگان مجوز اقامت سوئد، مترجمان و کنشگران حقوق مدنی احتمالن تا آخر این هفته با شرکت هواپیمایی قطر به دوحه منتقل خواهندشد.

• تا کنون ۲۰ نفر موفق شده‌اند با اقدامات شخصی خود را به سفارت سوئد در پاکستان برسانند.