دیشب در مناظره رهبران احزاب، چی چیزهایی اتفاق افتاد؟

3:26 min

• اقدامات علیه بیکاری درازمدت، مبارزه جدی با بزهکاران، محیط زیست، محدودیت‌ها و توجه به کیفیت درسی در مکتب‌های خصوصی، از مسایل مهم مناظره دیشب میان رهبران احزاب بوده اند.

• اولف کریسترشون، رهبر حزب مودرات‌ها، می‌گوید که توجه جدی باید به مزایای کار و آموزش زبان سویدنی شود، نخست وزیر استفان لوون اما، برای ازمیان برداشتن بیکاری، تاکید بر آموزش بیشتر می کند.

• مبارزه با کروه های بزهکار و رویدادهای تیراندازی، از بحث های داغ دیگر مناظره رهبران احزاب سویدن را می ساختند. نخست وزیر اما، بر مبارزه جدی با گروه های بزهکار، تاکید می کند.