رابطه بین میزان مشارکت در انتخابات و واکسیناسیون

5:03 min
  • یک بررسی جدید که از سوی اداره مرکزی آمار انجام یافته نشان می‌دهد که در مناطقی که میزان مشارکت در انتخابات محلی کم بوده تمایل به دریافت واکسین کوید نیز در سطح پایین قرار دارد.

  • رضا جاوید دانشجوی مقطع دکترا و اقتصاددان بخش سلامت می‌گوید که براساس این بررسی پیوند نزدیک میان مشارکت در انتخابات و میزان واکسیناسیون به ویژه در مناطقی وجود دارد که شمار بیشتر ساکنان آن افراد و خانواده‌های متولد خارج کشور هستند.

  • مناطقی که در آن میزان مشارکت در انتخابات و همزمان پوشش واکسین کوید کم بوده عمدتا در شهرهای استکهلم، یوتبوری و مالمو واقع شده‌اند.