"زمانی که به پول نیاز داریم، فرزندانمان ما را کمک می‌کنند"

11 min

•  وضعیت اقتصادی بازنشسته‌های خارجی‌تبار در مقایسه با افرادی که در سویدن متولد شده‌اند، با دشواری‌های بیشتری روبه‌روست.

• غلام سخی فرهادی و ضیاگل فرهادی زوج بازنشسته که در لولیو زندگی می‌کنند، از زندگی خود می‌گویند: "زمانی که به پول نیاز داریم، فرزندان ما، ما را کمک می‌کنند."

• در سویدن ۱۵۵۴ بازنشسته از افغانستان و ۱۰۵۸۰ بازنشسته از ایران زندگی می‌کنند. درآمد بازنشستگی یک سوم این افراد زیر ۱­­­۰هزار کرون است.