سوسیال‌دموکرات‌ها، پیروزانتخابات مجمع عالی کلیسای سوئد

1:21 min

 •  در انتخابات نمایندگان مجمع عالی کلیسای سوئد، حزب سوسیال‌دموکرات آرای بیشتری از احزاب دیگر به دست آورد.

•  در این انتخابات که روز گذشته انجام شد تنها هفده و نیم درصد اعضای کلیسای سوئد شرکت کردند.

•  آرای احزاب سنتر و دموکرات‌های سوئد در این انتخابات کاهش یافت، اما آرای حزب چپ دو برابر شد.