قطارهای راه آهن روسلاگس بانان در استکهلم فاقد سیستم ترمز/بریک مجاز بوده اند

1:31 min
  • قطارهای خط راه آهن "روسلاگس بانان" در استکهلم سیزده سال بدون داشتن سیستم ترمز/بریک اتوماتیکِ  مجازکار کرده‌اند.

  •  تقریبا ٥٠ هزار مسافر روزانه در مسیر روسلاگیس بانان در رفت و آمد هستند.

  •  در سوئد مقرراتی بسیار سختگیرانه در مورد صدور اجازه برای استفاده از سیستم ترمز/بریک اتوماتیک وجود دارد. اداره کل أمور ترابری، ترانسپورت ستیرلسن، پیش از صدور مجوز استفاده  باید نصب و همچنین روزآمد کردن سیستم را مورد معاینه قرار دهد.