قوانین جدیدی از سال ٢٠٢٢ به موقع اجرا گذاشته می شوند

1:41 min
  • از سال آینده، قوانین جدیدی اجرا خواهد شد که در برخی موارد شامل تشدید مجازات بعضی از جرایم است.

  • بر طبق مقررات جدید کسی که چنین زباله‌هایی را در مکان های عمومی بیاندازد به پرداخت جریمه به میقدار ٨٠٠ کرون مکلف خواهد شد.

  • از قوانین قابل اجرا از سال آینده لغو تخفیف مجازات برای جوانان ١٨ تا ٢٠ ساله است. اگر مجازات جرمی یک سال یا بیشترباشد، و جوانی به سن یاد شده مرتکب آن شود، دیگر مانند گذشته در مجازات او تخفیفی در نظر گرفته نخواهد شد.