لغو برخی از کمک‌های دولتی در ارتباط با همه‌گیری کرونا

2:02 min

•  دولت در بودجه‌ی سال آینده، ده میلیارد کرون در ارتباط با همه‌گیری کرونا، اختصاص داده است.

•  از روز ۳۰ سپتامبر کَرِنس‌داگ لغو و ارائه‌ی گواهی پزشکی از روز هشتم بیماری اجباری می‌شود.

•  کمک‌های دولتی به شرکت‌ها برای جبران زیان‌های ناشی از همه‌گیری کرونا نیز لغو خواهد شد.