ماده درسی روابط جنسی در مدارس جامع‌تر می‌شود

1:43 min
  • از سال تحصیلی آینده مطابق برنامه‌ی جدید آموزشی مدارس سوئد، ماده درسی موسوم به سکس و معاشرت، سکس و ساملوناد، گسترده تر خواهد شد.

  • در همین رابطه نیز عنوان این ماده درسی به سکسوالیته، موافقت و روابط، سکسوالیته سامتکه اوک رلاشونر، تغییر خواهد یافت.

  • اینگرید اسه گورد، از مسئولان امور آموزشی در اداره‌ی کل امور مدارس در باره‌ی انگیزه‌ی دگرگون کردن این ماده ی درسی می‌گوید که کیفیت تا کنونی آن کاملا رضایتبخش نبوده و هدف  تغییرات داده شده که عنوان ماده درسی نیز نشانگر آن است بالا بردن سطح کیفی آن است.