مسئولان یک مکتب آزاد اسلامی ممنوع شده در یوتبوری مکتبی جدید تاسیس کردند

2:10 min
  • گردانندگان یک مدرسه/مکتب  اسلامی ممنوع شده در یوتبوری، مدرسه ای در استکهلم تاسیس کردند.

  • این افراد بنا به تشخیص اداره کل بازرسی مدارس به هیچوجه صلاحیت مدیرت مدرسه ندارند.اما اداره کل  بازرسی بدون بررسی مجدد مدرسه‌ای که در استکهلم تاسیس شده نمی تواند به بستنن آن اقدام کند.

  • از سوی دیگر،  مسئول آموزش و پرورش کمون استکهلم در این مورد سخت معترض است و خواهان سرعت عمل اداره بازرسی مدارس برای جلوگیری از اینگونه مدارس است.