معرفی خشایار فرمانبر، به کمیسیون قانون اساسی پارلمان

2:11 min
  • حزب مودرات‌ها، خشایار فرمانبر وزیر انرژی را به کمیسیون قانون اساسی پارلمان، معرفی می‌کند. مودرات‌ها باور دارند که فرمانبر، تعریف نادرستی از پایداری یا عدم پایداری چگونگی کار دولت در پیوند به موضوع انرژی هسته‌ای ارائه کرده است.

  • توبیاس بیل‌ستروم، رهبرگروه مودرات‌ها در پارلمان، می‌گوید: کمیسیون قانون اساسی پارلمان باید اظهارات نادرست وزیر انرژی را بررسی کند.

  • اخیراً اتحادیه اروپا خواستار این شده است که انرژی هسته‌ای، به عنوان انرژی پایدار طبقه‌بندی شود.