مهدی، فراغت از تحصیل، قرارداد دائمی کار و اقامت دائم را همزمان جشن می‌گیرد

6:54 min

•   مهدی صالحی در هفته جاری، تحصیل در مقطع لیسه(دبیرستان) را به پایان برد. او همزمان توانست در همان شرکتی که در دو سال گذشته کار می‌کرد، قرارداد دائمی به‌دست آورد. او که اقامت سه ساله دارد، خوشبین است که اقامت دائمی سویدن را دریافت کند.

• مهدی معتقد است که موفقیت در آموزش، دریافت کار و به‌دست آوردن اقامت دائم با هم گره خورده است.

• او تنها به سویدن آمد ولی با کمک خانواده سویدنی خود توانست فراز و نشیب‌های زندگی را پشت سر بگذارد و وارد جامعه سویدن شود.