نگرانی از زبان ضعیف سویدنی کارمندان مکتب‌ها و کودکستان‌ها

1:20 min
  • در کمون لینشاپنگ، سوسیال دموکرات‌ها خواستار وضع شرایط جدید در زمینه دانش زبان سویدنی کارمندان مکتب‌ها و کودکستان‌ها شده اند.
  • پیش از این حزب سوسیال دموکرات تاکید داشت تا در زمینه دانش زبان سویدنی، شرایط سختگیرانه برای کارمندان بخش مراقبت از سالمندان وضع شود.
  • الیاس اگوری، نماینده شورای شهر لینشاپنگ می‌گوید: بسیاری کارمندان در کودکستان‌ها شاهد افزایش روز افزون همکارانی هستند که به اندازه کافی زبان سویدنی بلد نیستند. مساله‌ی که بر یادگیری زبان کودکان نیز اثر می‌گذارد.