درصد محدود عوارض جانبی جدی به دلیل واکسین کویید-۱۹ ثبت شده است

2:04 min

• به گزارش اداره امور دارویی از اواخر ماه دسامبر که تاریخ شروع واکسیناسیون کویید بود تا کنون حدود ۵۵ هزار عوارض جانبی ناشی از تطبیق واکسین کویید به این اداره گزارش شده.

• بیشتر از  ۴۰۰۰ مورد آن عوارض جانبی جدی است. از این میان فقط ۱۰۰ نفر در بخش عاجل شفاخانه بستری شده اند.

• لوییس ونکویست، ۵۸ ساله از استکهلم اولین دوز واکسین خود را در آغاز ماه می دریافت کرد. او به رادیوی سویدن می‌گوید: پس از تطبیق واکسین کویید کمی احساس سرماخوردگی کردم اما صبح روز بعد آن زبانم تورم کرد بگونه که نمی توانستم چیزی را ببلعم.