هشدار نسبت به بارندگی‌های شدید و سیلاب

0:46 min

• اداره هواشناسی کشور، نسبت به احتمال بارش سنگین باران در بخش هایی از اوسترا یوتلند و سووالند، هشدار داده ‌است.

• لیزا فروست، کارشناس اداره هواشناسی کشور، می‌گوید: در چند روز آینده، احتمال دارد تا به اندازه یک ماه معمولی، تنها در چند روز باران ببارد. این حجم بارش در یک مدت زمان کوتاه، بسیار زیاد است.

• این اداره گفته است که بارندگی‌ها، ممکن است منجر به جاری شدن سیل شود.