واکنش‌ها در پیوند به یهودستیزی و نژادپرستی؛ حکومت چی اقدامی خواهد کرد؟

3:21 min

• یهودستیزی و نژادپرستی در کشور، نگرانی‌های زیادی را به همراه شده است. درحالی که حکومت بر پیکارجدی دربرابر یهودستیزی و نژادپرستی تاکید دارد، مردم اما نگران این وضعیت استند.

• حسیب رهیاب، ساکن مالمو که خودش بارها شاهد برخوردهای نژادپرستانه بوده است، می‌گوید: امیدوارم که کنفرانس مالمو بتواند نتیجه خوبی درپی داشته باشد، زیرا نژاد پرستی و یهودستیزی پیامدهای بدی دارد.

• مسعود کمالی، استاد دانشگاه و پژوهشگر جامعه شناسی اما، به این باور است که برگزیده شدن شهر مالمو برای برگزاری این کنفرانس، باور هایی را می‌تواند ایجاد کند که این شهر مرکز یهودستیزی است.