واکنش رهبران احزاب لیبرال و محیط زیست در پیوند با بحران سیاسی در پارلمان

1:46 min

• نیامکو سبونی، رهبر حزب لیبرال فته است که تا زمانی که حزب اش شامل توافق جنوری است خواهان سرنگونی دولت نیست در ضمن او تاکید کرده است که مواد توافق جنوری غیر قابل مذاکره است.

• نیامکو سبونی می‌گوید: ما به توافق جنوری پابند می‌مانیم و تا زمانی که استفان لوون نیز به این توافق پابند بماند به او رای عدم اعتماد نخواهیم داد".

• همزمان با این دو رهبر حزب محیط زیست نیز در واکنش به بحران ایجاد شده احزاب سیاسی را ترغیب به دریافت راه‌های حل سازنده کرده اند تا جلو بحران در دولت گرفته شود. به گفته رهبران این حزب یکی از راه‌های حل این است که حزب چپ منتظر بماند تا نتیجه واضحی در زمینه پیشنهاد اجاره های مسکن به وجود آید.