پاندمی، مهاجرت و خشونت خانوادگی محور بحث در مناظره تلویزیونی رهبران احزاب

5:22 min

• پاندمی، بهداشت و درمان، امور مهاجرت و خشونت مردان در برابر زنان از جمله موضوعات مهم مورد بحث در مناظره تلویزیونی رهبران احزاب پارلمانی بود که دیشب از تلویزیون سویدن پخش شد.

• یکی از تحولات مهم در این مناظره‌ی پارلمانی تشکل جدیدی بود که به ابتکار حزب لیبرال با احزاب عمدتا راست دمکرات‌های مسیحی، مودراتها و دموکراتهای سویدن در حال ایجاد است، این همکاری عمدتا به دلیل همسویی در زمینه قوانین مهاجرت است که پیشاپیش انتخابات آینده شکل گرفته است.

• نکته کم‌سابقه در مناظره تلویزیونی دیشب، حضور پررنگ رهبران زن بود که این مناظره را از مناظره‌های قبلی متفاوت جلوه می‌داد.