پناهجوی افغان: بخاطر بی‌کار بودن و بی‌سرنوشت بودن احساس خوبی ندارم

4:51 min

• به تعداد ۲۰۰۰ پناهجوی افغان که قرار بود به افغانستان اخراج شوند، تا زمانی که اداره مهاجرت تصمیم جدیدی در مورد سرنوشت این گروه می‌گیرد، در سویدن می‌مانند.

• محمود رضایی از شبکه جوان در سویدن، وضعیت روحی این افراد را خیلی بد توصیف می‌کند. این گروه پول برای خرید غذا و سقف بالای سر ندارند. او می‌گوید: "اداره مهاجرت باید شرایط کاری و آموزشی را برای این پناهجویان میسر کند."

• وهاب که یک ماه پیش از بازداشتگاه اداره مهاجرت، بعد از توقف اخراج‌ها به أفغانستان، آزاد شد، به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید که در مقایسه با برگشت به أفغانستان بهتر است با این شرایط بسازیم.