چالش‌ها و فرصت‌ها در برابر ماگدالنا اندرشون، رهبر جدید سوسیال دموکرات‌ها

6:18 min
  • روز گذشته ماگدالنا اندرشون، به عنوان رهبر تازه حزب سوسیال دموکرات‌ها، برگزیده شد. استفان لوون، پس از ده سال تکیه بر رهبری این حزب، جایش را به ماگدالنا اندرشون، خالی کرد. بسیاری از سیاست‌گران و تحلیل‌گران از ماگدالنا اندرشون، به عنوان یک رهبر توانمند یاد کرده اند.

  • بهبودی در بخش‌های رفاه و محیط زیست و مبارزه جدی در برابر جرایم و گروه های جنایت‌کار، بخشی از اهداف برنامه های مهم ماگدالنا اندرشون است. انتظار می رود که سیاست سخت‌گیرانه تری نیز در پیوند به مهاجرت پذیری در کشور، در پیش گیرد.

  • علی حاج قاسمی، رییس دیپارتمنت علوم اجتماعی در دانشگاه سودرتورن، می‌گوید: سوسیال دموکرات‌ها چاره ای ندارند جز این که برنامه را که در این ۷ سال دنبال کرده‌اند تغییر بدهند. زیرا سوسیال دموکرات‌ها پایگاه اجمتاعی خود را به میزان چشمگیری از دست داده است.