چرا شماری از پناهجویان نمی‌توانند کارت «LMA» دریافت کنند؟

5:54 min

• بسیاری از پناهجویان افغان که پس از دریافت حکم اخراج از سویدن، به کشورهای دیگر فرار کرده اند و اما دوباره به سویدن برگشتانده شده اند، با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند.

• یک زن پناهجوی ۶۵ ساله افغان، یکی از این افراد است. این زن پس از آن که از سوی اداره مهاجرت حکم اخراج دریافت می‌کند، به آلمان می رود و اما دوباره به سویدن برگشتانده می‌شود. این زن که بیمار نیز است، اکنون نمی‌تواند از کارت « LMA» و دیگر کمک هزینه ها مستفید شود.

• در این میان، اداره مهاجرت می‌گوید: مسئولیت تامین زندگی این افراد تا آنجا که امکان دارد برعهده خود آنان است و در غیر این صورت باید برای دریافت کمک‌های لازم به کمون‌ها مراجعه بکنند.