کاهش شدید محبوبیت حزب لیبرال در نظرسنجی جدید

3:01 min

• میزان رای حزب لیبرال در نظر سنجی جدید به ۲.۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، مقدار رای این حزب، ۱.۵ درصد کم‌تر از میزان مورد نیاز برای ورود به پارلمان است.

• نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که حتا حزب محیط زیست با  ۳.٨ درصد آرا، زیر حد ورود به پارلمان قرار دارد.

• شمار آرای حزب دموکرات‌های مسیحی ۴.۵ درصد است که در رده سوم از نظر کم‌ترین آرا در میان احزاب حاضر در پارلمان قرار دارد.

سوسیال دموکرات‌ها ۲٨.۲ درصد در مقایسه با نظرسنجی قبلی ۱.۲ درصد رای کم‌تر دارد. به همین ترتیب حزب مودرات با ۲۲.۴ درصد، یک درصد آرای بیشتر از نظرسنجی قبلی بدست آورده است. طرفداری از حزب دموکرات سویدن افزایش یافته است و در نظرسنجی جدید ۱٨.۹ درصد آرا را از آن خود کرده است. حزب چپ با اندکی کاهش ٨.۹ درصد و حزب سنتر با اندکی افزایش ۹.۵ درصد از مجموع آرا را در صورت برگزاری انتخابات احتمالا به دست خواهند آورد.

نظرسنجی مرکز آمار سویدن در مورد درجه محبوبیت احزاب دوبار در سال در ماه‌های می و نوامبر انجام می‌یابد