کرونای از نوع اومیکرون، تامین نیازهای مهم اجتماعی را دشوارتر می‌کند

2:35 min
  • نوع اومیکرون ویروس کرونا به شدت مسری است و اکنون در کشورهای گوناگون اقداماتی برای  جلوگیری از کاهش امکانات برای رفع نیازهای مهم در اثر سرایت بیماری کرونا به عمل می‌آید.

  • به گفته‌ی یان اولوف اولسون ، از مسئولان اداره  امور حفاظت جامعه و آمادگی، ام اس بِ، کارکردهایی که مسئولیت آنها برعهده‌ی گروه‌های کوچک کاری است، بسیار بیشتر از دیگر کارکردها آسیب پذیرند.

  •  گزارش‌ها حاکی است که اکنون در سوئد آگاهی از این مشکلات باعث شده که مسئولان نهادهای گوناگون در دو جهت یعنی  اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سرایت بیماری و آماده کردن خود برای  تامین نیروی کار جایگزین کوشاتر باشند.