Båtmotorer farliga för vattenmiljön

Avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i de svenska vattnen visar en undersökning som Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet gjort på uppdrag av Sjöfartsverket och Naturvårdsverket och som Radio Stockholm har tagit del av.
Lennart Balk har arbetat med undersökningen och han säger att det främst är utsläppens innehåll av polycykliska aromatiska föreningar, PAH:er, som bland annat finns i cigarrettrök som skadar livet i vattnet. – Föreningarna är giftiga och de har framför allt långtgående effekter, säger Lennart Balk till Radio Stockholm. De framkallar mutagena effekter, de skadar arvsmassan och de kan ge upphov till cancer och en del andra sjukdomar, säger han. Allvarliga skadeeffekter Institutet för tillämpad miljöforskning har utfört tester på både nya och gamla två- och fyrtaktsmotorer och kommit fram till att båtmotorernas utsläpp har allvarliga skadeeffekter på fiskrom och yngel. Utsläpp av kolväten och oförbränt drivmedel innehåller höga koncentrationer av PAH:er som påverkar fiskarnas fortplanting, leververksamhet och immunsystem. Oförbrända drivmedel Enligt Lennart Balk rör det sig om omkring 15 000 ton oförbrända drivmedel och andra kolväten som årligen släpps ut i de svenska vattnen. Som jämförelse är de mängderna 30 gånger större än vid oljeutsläppet 1977 då fartyget Tsesis släppte ut 1 000 ton olja i Svärdfjorden. Svåra att kontrolera Skillnaden är att utsläppen från båtmotorerna är mer utspridda och därför och därför svårare att kontrollera. Lennart Balk tycker att det är viktigt att man nu gör allt för att minska utsläppen från båtmotorer. – En sak som man kan fundera på är om man förmiljöns skull skulle begränsa användningen av två- och fyrtaktsmotorer, säger han. Det är givetvis mycket svårt, men man kan kanske börja med att försöka avlysa vissa områden. – En annan starategi är att försöka hitta alternativa energikällor i dettta sammanhang, säger Lennart Balk. Det är dock ett välkänt faktum vilken effekt denna typ ava ämnen har på miljön.
Otto Marand, Radio Stockholm