Nedläggning hotar lantbruksenhet

Lantbruksenheterna i Kalmar-, Kronoberg- och Blekinge län kan komma att läggas ner. Efter besparingskrav från regeringen har nu Jordbruksverket ställt sig bakom ett förslag som innebär att administrationen av EU-stöden till jordbruket koncentreras till färre länsstyrelser.
För smålandslänen samt blekinges del innebär förslaget att hanteringen av EU-stöden flyttas till Jönköping. Men förslaget möts av hård kritik från flera håll och landets länsstyrelser ser heller att samarbetet mellan myndigheterna utökas. Lantbruksdirektör Carl-Bertil Nelson på länsstyrelsen i Kalmar är kritisk till förslaget om att slå ihop lantbruksenheterna i dom olika länen i sydost. Nelson menar att lantbruksenheten för Kalmar län är tillräckligt stor som den är, och att en sammanslagning skulle göra att närheten till lantbrukarna går förlorad.