Bidrag till sandödlor

Naturvårdsverket har tilldelat Länsstyrelsen i Värmland ett bidrag på 75.000 kronor för övervakning av sandödlor.
Pengarna ska användas för bland annat utvärdering av restaureringsarbeten i sandödlans livsmiljöer samt uppföljning av överlevnaden hos uppfödda individer respektive individer som vuxit upp helt i vilt tillstånd. Naturvårdsverket tycker att det är angeläget att stödja projektet, som har en direkt koppling till ett kommande åtgärdsprogram.