Miljöpartiets anförande

Vår hälsa beror på flera faktorer, miljön, maten, vårt arv och våra socioekonomiska förhållanden. Detta faktum genomsyrar hela vår sjukvårdspolitik.
Att arbeta med den långsiktiga helheten, till skillnad från dagens kortsiktiga beslut, karaktäriserar nämligen vår politik. Därför vill vi analysera hur regionens beslut påverkar barnen i Skåne. Det som är bra för våra barn är bra för oss alla! Ett beslut som var mycket dåligt för alla skåningar var det om årets budget som innebär att Region Skåne får 1,8 miljarder kr i underskott vid årets slut. Redan nu har vi varit tvungna att låna 1,5 miljard för att driva vården. Följden av en politik som mer värderat låg skatt, än god vård. Vi har under 3 års tid föreslagit att den skånska vården skulle tillföras nödvändiga pengar genom en skattehöjning. Detta har såväl de borgerliga som socialdemokraterna avslagit varje år! Angående hälsa så är det viktigast att arbeta med att förebygga ohälsa! En stor del av sjukvårdskostnaderna beror på en arbetsmiljö som i sig själv är sjukdomsframkallande. I Region Skåne kan vi förebygga detta genom ett ökat inflytande och kortare arbetstid för de anställda. Högre löner och framför allt nyrekrytering är också en del i detta sjukdomsförebyggande arbete. Att arbeta för en bättre hälsa hos alla skåningar skall inte bara innefatta allt det traditionellt viktiga, utan även nya idéer som t.ex. att skriva ut friskvård på recept. Vi vill också få till stånd en kraftfull samverkan mellan skolmedicinen och olika alternativmedicinska utövare. Vårt förslag om ett alternativmedicinskt centrum fick tyvärr inte stöd från något annat parti. För sjukvårdens del är det är viktigt att slå fast att den aldrig får bli en plats för spekulation, stora vinstintressen eller försäljning av sjukhus. Den skall finansieras solidariskt och våra offentligtfinansierade sjukhus får inte ha gräddfiler för rika! Framtidens skånska vård måste mer främja att specialister finns ute på vårdcentralerna i ett aktivt samarbete med allmänläkaren. Ökad specialisering får inte ske på bekostnad av den nära sjukvården, primärvården. Närheten hos vårdcentralen och dess team måste bli det som man som skåning i första hand söker sig till om man är sjuk. Självstyrelseförsöket i Region Skåne är beroende av hur väl vi lyckas i andra regionala frågor. Hitillsvarande projekt har inte direkt gjort Skåne rundare. Vi anser att hela Skåne skall leva och ha möjlighet till grön tillväxt. För att det skall bli verklighet krävs bl.a. en bra och billig kollektivtrafik. En aktuella regional fråga är Citytunneln i Malmö, som inte är det bästa svaret på sydvästskånes trafikproblem, och som vi motsätter oss utifrån samhällsekonomiska och miljömässiga aspekter. Det är inte klokt att Region Skåne betalar 200 Mkr till tunneln i år och 500 Mkr nästa år samtidigt som vi har lånat 1,5 miljard för att kunna driva vår sjukvård! Anders Åkesson, Miljöpartiet