Socialdemokraternas anförande

Socialdemokratisk sjukvårdpolitik präglas av solidaritet och omtanke. Samarbete är viktigare än konkurrens.
Alla medborgare ska ha samma rätt till en god sjukvård. Därför säger vi nej till alla s k ”gräddfiler” som gör det möjligt för redan priviligerade att köpa sig till en bättre och snabbare sjukvård. Sjukvården i Skåne har emellertid ett stort och allvarligt problem. Ekonomin befinner sig i en katastrofal kris. Underskottet, förlusten om man så vill, för innevarande år närmar sig 2 miljarder. Den tidigare så stinna kassan är nu, efter fyra år med borgerlig ledning av sjukvården i Skåne, tom. Vi lånar 200 miljoner kronor varje månad för att betala löner. Detta är kanske den allvarligaste situation som sjukvården i Skåne någonsin varit utsatt för. Klarar vi inte att få balans i Region Skånes ekonomi inom de närmaste åren hotas den skånska sjukvården av en allvarlig verksamhetskris. Tusentals av Region Skånes anställda kommer att behöva sägas upp. Som exempel kan nämnas att underskottet, 2 miljarder kronor, motsvara mer än 5000 anställda. Vi socialdemokrater vill inte försätta oss i den situationen. Därför anser vi det nödvändigt med en skattehöjning. Samtidigt vet vi att det måste till andra åtgärder också. Vårdcentralerna måste bli mer tillgängliga så att barn och unga som mår psykiskt dåligt kan få hjälp och så att gamla inte ska behöva stå i kö för läkarbesök och behandlingar. Personalens situation är på många ställen ohållbar. Det krävs mer personal i många verksamheter, i andra räcker det med att personalen ges inflytande över sin egen arbetssituation. En viktig fråga är att all personal ska ha rätt till heltidstjänst. Givetvis ska det även i fortsättningen finnas möjlighet till deltid. Dessa åtgärder kommer att kosta pengar i det korta perspektivet, men på sikt är de nödvändiga både för att ge en bättre vård och för att få en bättre hushållning med våra gemensamma skattepengar. Vår absoluta ambition är att varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt. Sjukvården är ingen vanlig marknad, där efterfrågan styrs av pengar. Sjukvården ska styras av behoven. Börsen är inte den plats där man bäst analyserar medborgarnas behov när det gäller vård och omsorg. Därför säger vi nej till att privata, börsnoterade företag ges inträde i den skånska sjukvården. De skånska sjukhusen är vår gemensamma egendom. De ska så förbli. Det är detta valet den 15 september handlar om. En socialdemokratisk ledning i Region Skåne och en socialdemokratisk regering är den bästa garanten för en trygg och god sjukvård i hela Skåne. Din röst gör skillnad den 15 september!! Uno Aldegren, Socialdemokraterna