Skolverket granskas

Skolverket kan ha brutit mot Person-uppgiftslagen (PUL). Ett beslut i ett tillsynsärende med den berörda elevens namn och personnummer låg ute på Skolverkets hemsida i över tre månader. Också¨en rad känsliga personuppgifter om eleven fanns med.
Datainspektionen som ska se till att Personuppgiftslagen följs ser allvarligt på det inträffade och ska nu granska om något brott begåtts. Skolverket, som djupt beklagar det som skett, säger att det var den mänskliga faktorn som gjorde att tillsynsärende-beslutet las ut på hemsidan utan att namn och personnummer tagits bort.