Oenighet försenar Botniabanan

Oenighet kring säkerheten i Botniabanans järnvägstunnlar är orsak till att järnvägsplanerna ännu inte är klara att ställas ut.
Detta trots att regeringen gav sin tillåtlighet för de södra delsträckorna redan i början av juni i år. Räddningsverket vill att utrymmningsvägarna ska ligga närmare varandra än vad Banverket i sin planering anser vara nödvändigt. De båda verken försöker nu komma överens för att arbetet med de södra delarna av Botniabaneprojektet ska kunna gå vidare.