Oenighet kring säkerhet

Oenighet kring säkerheten i Botniabanans järnvägstunnlar är orsak till att järnvägsplanerna ännu inte är klara att ställas ut.
Regeringen gav sin tillåtlighet för de södra delsträckorna redan i början av juni i år men pågrund av oenigheten kring säkerheten i järnvägstunnlarna har utställningen försenats. Räddningsverket vill att utrymmningsvägarna ska ligga närmare varandra än vad Banverket i sin planering anser vara nödvändigt. De båda verken försöker nu komma överens för att arbetet med de södra delarna av Botniabaneprojektet ska kunna gå vidare.