Årskort för jakten ska vara kvar

Fjällbor ska ha rätt att lösa årstillstånd för jakten och det beslut som länsstyrelserna fattat om villkor för småviltjakten 2007/08 står fast. Det är resultatet av en noggrann analys som länsstyrelserna i fjällänen gjort i helgen av Kommerskollegiums yttrande med anledning av att några turistföretagare i Arjeplog överklagat beslutet.

Under helgen har länsstyrelserna i fjällänen gemensamt diskuterat hur Kommerskollegiums senaste yttrande ska hanteras. Den gemensamma bedömningen är att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för boende i fjällkommunerna att köpa årstillstånd för småviltjakten.

- Vi har diskuterat frågan och även gjort en förnyad bedömning utgående från Kommerskollegiums synpunkter. Med all respekt för dessa synpunkter vidhåller vi uppfattningen att möjligheterna för fjällboende att köpa årstillstånd för småviltjakt är förenliga med EG-rätten, säger Jan Olov Westerberg, chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbottens län.

I fredags fick länsstyrelsens styrelse information om Kommerskollegiums yttrande och företagarnas överklagande.

- För oss som arbetar med dessa frågor är det närmast en självklarhet att de som bor i ett fjällnära område ska ha en särskild möjlighet att nyttja de naturresurser som finns i området. Det finns regionalpolitiska, sociala och kulturhistoriska skäl för detta. Vi tror oss ha regeringens fulla stöd i denna bedömning, fortsätter Jan Olov Westerberg.

Möjligheterna för bosatta i fjällänen att kunna köpa ett så kallat länskort har också diskuterats. Det har varit oklart hur regeringen ser på en sådan möjlighet. Även tidpunkten för jaktstart har diskuterats.

- Länsstyrelserna anser fortfarande att det ska vara möjligt att införa ett länsjakttillstånd. Vi avvaktar regeringens skriftliga beslut i ärendet och Jordbruksverkets föreskrifter innan frågan tas upp till fortsatt behandling. När det gäller tidpunkten för jaktstarten diskuteras en samordning av denna mellan regeringarna i Sverige och Norge, säger Jan Olov Westerberg.