Kommunledning i Berg kritiseras

Kommunrevisorerna i Berg riktar mycket skarp kritik mot handläggningen av stickspåret till Skanderåsen.
Revisorerna använder mycket skarpa ordalag för att beskriva de ofullständigheter och brister som legat till grund för besluten i ärendet. Rapporten avslutas med ett konstaterande. Bergs kommun har inte kompetens för att driva ett projekt som stickspåret till Skanderåsen i egen regi.