Förslag om barnmisshandel

Idag har kommittén mot barnmisshandel lämnade sitt slutbetänkande till regeringen. Om den som misshandlar ett barn är en närstående bör straffet bli hårdare, säger Eva Hedkvist Petterssen ordförande i kommittén mot barnmisshandel.
Enligt rapporten har drygt 8 procent av föräldrarna använt sig av någon form av fysisk bestraffning mot sina barn under det sista året. Det är en kraftig minskning sedan Sverige fick lagen mot aga 1979. Men för de allvarliga bestraffningsformerna är siffran konstant. Cirka en procent av alla barn och ungdomar utsätts idag för mycket allvarliga bestraffningar, t ex hot med kniv eller skjutvapen. Det rör sig om 15 000 - 18 000 barn upp till 18 år. I åtta av tio av fall är det en familjemedlem som ligger bakom den fysiska misshandeln. Brottsbalkens definition av misshandel ger inte en rättvisande bild av vad barn far illa av, anser kommittén, som föreslår en ny definition. Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse av barnets grundläggande behov, samt när barn blir vittne till vuxet våld hemma, anser kommittén. Resultatet av olika undersökningar visar att endast en liten andel av barnmisshandel anmäls. Och kommittén vill att de som arbetar med barn inom bland annat förskolor, skolor, barnhälsovård och tandvården ska informeras om sin anmälningsskyldighet. Ett samarbete mellan polis, skola, socialtjänst, hälsosjukvård och andra som har med barn ska införas i lagen. Utredningen vill att kommunerna får tio miljoner per år i två år i statligt anslag för att utveckla sin samverkan med andra myndigheter.